Trustpilot score Trustpilot score

Flygförsening

Om ditt flyg har varit försenat har du möjlighet att få upp mot 6 000 kr om i ekonomisk kompensation enligt EG Förordningen 261/2004.

Var uppmärksam på att det nu är 2 månaders preskriptionstid i Sverige efter Högsta Domstolens dom T2659-17. Vilket betyder att efter att förseningen, inställningen eller överbokningen uppstod, skall man nu reklamera inom ”rimlig tid” som är 2 månader. Uppstår förseningen i övriga Europa, så kan preskriptionstiden vara längre.

Passagerares rätt till kompensation vid flygförseningar framgår inte direkt av lagen men det har slagits fast genom rättspraxis, att passagerare om deras flyg är försenat också har rätt till kompensation.

Förseningen mäts vid den faktiska ankomsten till slutdestinationen.

Man har bara rätt till kompensation såvitt lagen kan användas. Passagerare som reser till eller från EU med ett EU-flygbolag omfattas av lagen.

Kompensationens storlek beror på flygdistansen och delas in i tre kategorier på respektive 250, 400 och 600 euro beroende på den direkta flygdistansen. Ju längre du flyger desto högre kompensation vid flygförsening kan du vara berättig till.

Passagerare har dock inte rätt till kompensation om flygförseningen beror på ”extraordinära omständigheter”som inte kan undvikas även om flygbolaget har tagit alla åtgärder som rimligen kan förväntas.

Sådana extraordinära (force-majeure-liknande) orsaker till försening är följande:

 • Strejk (varslade så väl som spontana)
 • Osedvanliga väderförhållanden (väderförhållanden som utgör en säkerhetsrisk)
 • Terror/militärkupp (omständigheter som utgör ett hot mot den allmänna välfärden)
 • Utegångsförbud/flygförbud (Air Traffic Control)
 • Passagerares akuta sjukdom eller illavarande.

Flygpassagerare ska dock vara uppmärksamma på att flygbolagen ibland klassificerar orsaken till förseningen som en ”extraordinär omständighet”. Detta i ett försök att undgå kompensationsplikten.

Här är en lista över omständigheter som inte anses vara ”extraordinära omständigheter”:

 • Tekniska problem
 • Personalbrist
 • Fågelkollisioner

Det bästa rådet vi kan ge är att skriva in information om resan i ”beräknaren” så får du snart svar på om du har rätt till kompensation.

FAQ relaterade till flygförsening:

1. Hur mycket kan jag få i kompensation?

Kompensationens storlek beror på flygdistansen och delas in i följande kategorier:

 • 250 EUR för alla flygningar på max 1 500 km.
 • 400 EUR för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla andra flygningar på mellan 1 500 och 3 500 km.
 • 600 EUR för alla flygningar utanför EU eller på över 3 500 km.

2. Kan jag ställa krav på förplägnad (hotel, mat m.m.) om det uppstår en flygförsening?

Om ditt flyg är försenat med mer än två timmar ska flygbolaget sörja för förplägnad vid försening genom att erbjuda:

 • Mat och dryck, som står i proportion till förseningens varaktighet
 • Hotellövernattning, om nödvändigt
 • Transport mellan hotellet och flygplatsen, om nödvändig
 • Två telefonsamtal, fax eller e-post.

Det är viktigt att komma ihåg att flygbolagen är skyldiga att täcka passagerarnas utgifter för mat, hotell mm. även om orsaken till inställningen eller förseningen är extraordinära omständigheter som inte ger rätt till kompensation enligt EG 261/2004. Om man som kund inte blir erbjuden förplägnad, inkvartering m.m. vid en flygförsening och därför har haft extra omkostnader, kan man söka om ersättning för dessa utgifter hos flygbolaget. Detta kan Flyghjälp även hjälpa till med.

Beräkna din kompensation!

Gör testet och få reda på hur stor kompensation du har rätt till. Såvitt du har krav på kompensation, kan vi hämta in pengarna åt dig – lätt, enkelt och professionellt.

Klicka på knappen och svara på frågorna. Det tar bara 3 minuter.

Fortsätt

Följ oss på Facebook

Kontaktinfo

Dronningensgade 66, 1420 Köpenhamn

+46 10 750 24 03

hello@flyghjalp.se

facebook.com/flyhjaelp

Telefontider

Om Flyghjälp

Vi hjälper flygpassagerare med att säkra sig ekonomisk kompensation för flygförseningar, inställningar och överbokningar. Vi är experter på områdets juridik och står för kommunikationen med flygbolagen.

    Om oss     Jobb     FAQ    
    Resebyrå     Företag     Fullmakt    
    Privatlivspolicy     Villkor