Flyghjalp-logo-2.png

Allmänna villkor och ångerpolicy för Flightright GmbH

(per den 8 mars 2023)

 

1. Avtalsföremålet, Flightrights tjänster

1.1

Webbplatsen Flyghjälp.se ägs av det danska företaget Flyhjælp ApS, CVR nr. DK-36 91 74 90. Flyhjælp ApS är en auktoriserad skuldförvaltningsbyrå. Flyhjælp ApS är ett helägt dotterbolag till Flightright GmbH, HRB 249849, Revaler Straße 28, 10245 Berlin, Tyskland.

 

Flightright ska exklusivt ta över den resultatbaserade verkställigheten av alla ersättningskrav (där tillämpligt också andra krav) mot flygbolag som du kan vara berättigad till enligt EU:s regler för luftpassagerares rättigheter nr 261/2004 eller de brittiska Air Passenger Rights and Air Travel Organisers' Licensing (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 (nedan kallade "Krav") enligt följande bestämmelser.

 

För att verkställa ditt Krav ska du efter att vi har kommit överens om att ta över verkställigheten av dit Krav, antingen oåterkalleligen överlåta ditt Krav till oss, vilket ger oss rätt att verkställa Kravet (nedan kallat "Överlåtelseprocessen") eller ge oss fullmakt att verkställa Kravet i ditt namn och på dina vägnar (nedan kallat "Fullmaktsprocessen").

 

1.2

Flightright ska sträva efter att verkställa Kravet mot flygbolaget utanför domstol och skaffa den nödvändiga informationen för detta ändamål (inklusive information från flygbolaget).

 

1.3

Om Flightrights ansträngningar att verkställa Kravet är otillräckliga kan vi anlita en Uppdragsjurist för att verkställa Kravet (jfr. punkt 6). Vi ska bära kostnaderna för de aktiviteter som utförs av den Uppdragsjurist som vi anlitar om våra ansträngningar inte är framgångsrika (jfr. punkt 6.4).

 

1.4

Presentationen av de tjänster som tillhandahålls av Flightright på vår webbplats www.flightright.de  (eller andra Flightright-sidor, inklusive www.flyghjalp.se ), särskilt ersättningsberäknaren, utgör inte ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal.

 

2. Avtalets slutsats, specifikationer.

2.1

Du påbörjar våra tjänster efter att ha gått igenom ersättningsberäknaren på vår hemsida (nedan kallad ”Orderprocess”). Genom att klicka på motsvarande beställningsknapp ingår du ett bindande erbjudande om att ingå ett representationsavtal om ersättning, som avser verkställigheten av Kravet, inklusive eventuella tillhörande krav. Vi accepterar ditt erbjudande antingen genom vårt uttryckliga meddelande (t.ex. via e-post) eller genom verkställigheten av ersättningskravet mot flygbolaget.

 

2.2

De uppgifter som begärs i Orderprocessen ska lämnas fullständigt och korrekt och ska ändras utan dröjsmål om de lämnade uppgifterna ändras efter registrering eller om du upptäcker att du har lämnat felaktiga uppgifter. Detta gäller särskilt uppgifterna du lämnar angående dina flyguppgifter, adress, telefonnummer och e-postadress.

 

3. Arvode

3.1

Du ska betala avgifter till Flightright enligt vår Prislista (nedan kallad "Arvode") plus lagstadgad moms. En förutsättning för att Arvodet ska uppkomma och förfalla är att Kravet verkställs framgångsrikt.

 

3.2

Arvodets storlek bestäms av om engagemang av våra Uppdragsjurister är nödvändigt för att verkställa Kravet. Om vi lyckas verkställa ditt Krav utan att involvera våra Uppdragsjurister tar vi ut et lägre Arvode. Endast om våra utomrättsliga verkställighetsåtgärder har varit helt eller delvis misslyckade kommer vi att involvera våra Uppdragsjurister. Se vår Prislista nedan.

 

Beräkningen av Arvodet grundar sig på alla betalningar som flygbolaget gör efter att Flightright har skickat sin betalningsbegäran, med undantag för eventuella ackumulerade räntor på försenad betalning av Kravet, som är helt förfallna till Flightright. Om du samtycker till det och Kravet lösas in med andra medel än kontanter (t.ex. flygvouchers, miles eller points), såvida inte annat avtalats, är vi berättigade till en motsvarande Arvode i kontanter baserat på värdet av betalningen med andra medel. Vi har också rätt till Arvode när flygbolaget har betalat till dig (t.ex. i form av en check).

 

Prislista

Priset för ärenden som rör kompensation är beroende av distansen på den sammanhängande resan, och om vi tvingas ta ärendet vidare till rätten. I tabellerna nedan kan du se vad du typiskt skulle få utbetalt per passagerare efter vårt Arvode:

 

Vi vinner ärendet utomrättsligt

 

Flygdistans

Detta får du typiskt efter vårt Arvode

Vårt Arvode

Under 1 500 km.

170 €

80 €

1 500-3 500 km. och försenat med 2-3 timmar

140€

60€

1 500-3 500 km. och mer än 3 timmar försenat*

280 €

120 €

Over 3 500 km. och försenat med 3-4 timmar

215 €

85 €

Over 3 500 km. och mer än 4 timmar försenat

425 €

175 €

 

 

 

Vi tar ärendet vidare till rätten, och vinner

 

Flygdistans

Detta får du typiskt efter vårt Arvode

Vårt Arvode

Under 1.500 km.

133 €

117 €

1 500-3 500 km. och försenat med 2-3 timmar

110€

90€

1 500-3 500 km. och mer än 3 timmar försenat*

220 €

180 €

Over 3.500 km. og forsinket med 3-4 timer

170 €

130 €

Over 3 500 km. och försenat med 3-4 timmar

335 €

265 €

 

* = Denna sats gäller också för resor utanför EU till EU, även om resan är över 3 500 km.

 

Återbetalning av flygbiljetter

Erstätter flygbolaget priset för kundens flygbiljett, har Flightright även krav på 30 % (inkl. moms) av utgifterna härtill. Ifall ingen återbetalning av flygbiljetter kan erhållas, har Flyghjälp inte rätt att ta ut avgifter för detta.

 

3.3

Om Flightright endast kan driva in en del av Kravet kommer vi att beräkna avgifterna endast baserat på den andel av Kravet som vi har drivit in. Samma gäller vid en förlikning med flygbolaget enligt punkt 7 nedan.

 

3.4

Om våra ansträngningar inte lyckas kommer du inte att bli debiterad några avgifter. Detta gäller även om en Uppdragsjurist har anlitats för att driva in Kravet. Om du har anlitat en Uppdragsjurist efter överenskommelse med oss eller om vi har anlitat en Uppdragsjurist på dina vägnar, kommer vi att befria dig från denna advokats arvode enligt punkt 6.4.

 

3.5

Vid en för tidig avslutning av avtalet, kvarstår Flightrights (framgångsbaserad) krav på Arvode enligt punkt 9.3.

 

3.6

Konsumenter följer ofta inte upp sina rättigheter som flygpassagerare alls, eftersom kostnadsriskerna verkar ogynnsamma för dem. Vi löser detta problem genom att erbjuda våra tjänster helt gratis om en ansökan inte är verkställbar. För att kunna erbjuda våra klienter lättnad från riskerna med misslyckad verkställighet på ett ekonomiskt genomförbart sätt måste vi täcka våra kostnader genom vår framgångsberoende avgift i framgångsrika fall.

 

För att framgångsrikt kunna tillhandahålla våra tjänster förlitar vi oss på ett stort antal specialiserade anställda, exempelvis för intern ärendehantering, för kommunikation med våra kunder och flygbolagen, för att utveckla och underhålla den nödvändiga IT-infrastrukturen samt för att genomföra modellprocesser. Dessutom finns det personalkostnader för de traditionella företagsavdelningarna (HR, ekonomi, juridik och marknadsföring) samt kostnader för hyra och material.

 

En annan faktor som beaktas vid beräkning av beloppet och villkoren för vår framgångsberoende avgift är rättegångskostnaderna som vi ådrar oss. Om vi exempelvis förlorar en rättegång, bär vi inte bara rättegångskostnaderna och våra egna advokatkostnader, utan även motpartens advokatkostnader och eventuella experthjälpkostnader. Om vi verkställer anspråk utomlands måste vi ofta bära rättegångs- och advokatkostnader även om förfarandet är framgångsrikt.

 

I fall som vi verkställer utom domstol finns det ofta inget anspråk mot flygbolaget för återbetalning av våra kostnader. Dessutom bär vi risken att ett riktat anspråk på återbetalning av kostnader mot flygbolag är praktiskt taget omöjligt att verkställa (t.ex. på grund av ett flygbolags insolvens, resultatlösa eller bristande ekonomiskt genomförbara verkställighetsalternativ).

 

3.7

Enligt §13e i tyska lagen om juridiska tjänster (RDG) kan du begära ersättning från din gäldenär för kostnaderna som vi debiterar dig för utförandet av våra tjänster upp till det belopp som en advokat skulle vara berättigad till för detta arbete enligt bestämmelserna i lagen om advokaters ersättning (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Dessutom gäller regler enligt nationell lagstiftning i det land där flygbolaget befinner sig eller där rättsfallet ska avgöras.

 

4. Redovisning, Betalning

4.1

Flightright har rätt att direkt dra av de avgifter du är skyldig oss plus moms, liksom eventuell upplupen ränta på Kravet, från de betalningar vi mottagit, innan pengarna utbetalats till dig.

 

Under Fullmaktsprocessen, om en Uppdragsjurist var involverad i ärendet, måste Uppdragsjuristen betala in de indrivna betalningarna till Flightright för att möjliggöra för oss att beräkna de korrekta beloppen.

 

4.2

När vi har mottagit all nödvändig betalningsinformation kommer vi att beräkna de förfallna fordringarna och betala det belopp du ska få.

 

4.3

Du ska tillhandahålla oss uppgifterna för ett bankkonto till vilket vi kan göra en SEPA-överföring. Om Flightright erbjuder alternativa betalningsmetoder (t.ex. IBAN, PayPal, BitCoin) kan du istället lämna motsvarande uppgifter. Om du inte har ett SEPA-konto är du ansvarig för eventuella transaktionsavgifter som kan uppstå i samband med överföringen eller betalningen. Om Flightright överför betalningar till dig som är avsedda för dina medresenärer, ska du vidarebefordra sådana betalningar till dem proportionellt.

 

5. Skyldigheter och Förpliktelser

5.1

Du ska bistå oss i att utföra våra kontraktsenliga åtaganden. På begäran ska du meddela oss alla relevanta fakta enligt din bästa kunskap. Du ska tillhandahålla de dokument/data (särskilt boardingkort, annan flygdokumentation och korrespondens med flygbolaget) som krävs för att bearbeta ditt ärende och vidarebefordra eventuell ny information till oss snabbt och utan ytterligare förfrågan. Du ansvarar för dokumentens / informationens fullständighet och korrekthet. Du åtar dig att omedelbart tillhandahålla oss all tilläggsinformation som begärs.

 

5.2

Du är skyldig att omedelbart meddela oss om du (och / eller medresenärer som du har registrerat) får några betalningar från flygbolaget eller om flygbolaget har kontaktat dig.

 

5.3

Innan du anlitar Flightright har du inte på något annat sätt disponerat över kravet, och du har inte anlitat någon tredje part för att hävda detta krav. Under den här kontraktstiden som gäller för handhavandet av ditt krav, får du inte självständigt anlita andra tjänsteleverantörer, advokater eller privata eller offentliga organ (t.ex. ARN, Allmänna reklamationsnämnden) för att agera i ditt intresse, vidta rättsliga åtgärder eller disponera över kravet.

 

5.4

I samband med Fullmaktsprocessenär det inte tillåtet för dig att tilldela eller pantsätta det Krav du anlitade oss för att hävda till tredje part utan vårt samtycke.

 

6. Uppdrag av Uppdragsjurister, Fritagande för utgifter

6.1

Vi kan erbjuda juridisk rådgivning till våra klienter mot en avgift i enlighet med den gällande timkostnaden i Sverige innan ärendet dras inför domstol.

 

Som en juridisk tjänsteleverantör har vi generellt sett inte tillåtelse att företräda dig i behöriga civilrättsliga domstolar. Om våra utomrättsliga ansträngningar att driva dit Kravet (inklusive Kronofogden) helt eller delvis misslyckas kan vi dock, i samband med Fullmaktsprocessen, anlita en Uppdragsjurist eller en inkassobyrå ("Uppdragsjuristen") att driva Kravet i vårt namn och på vår bekostnad, om det finns goda chanser till framgång (dvs om våra ansträngningar misslyckas bär vi ansvaret för alla kostnader).

 

6.2

I samband med Fullmaktsprocessen (och i enlighet med tillämplig lokal lagstiftning), kan vi instruera vår Uppdragsjurist att på dina vägnar driva Kravet utanför domstol och i enlighet med den fullmakt som du har undertecknat. Vi kan också instruera dig att själv anlita vår Uppdragsjurist om villkoren enligt punkt 6.1 uppfylls. Om du anlitar vår Uppdragsjurist själv, ska det ingås ett separat avtal mellan dig och vår Uppdragsjurist, i tillägg till nuvarande avtal.

 

Du ska auktorisera Uppdagsjuristen att acceptera den redovisningen på dina vägnar från Flightright i samband med detta avtal. Flightright åtar sig att befria dig från utlägg för den Uppdragsjurist som anlitas av dig och/eller Flightright enligt punkt 6.4.

 

6.3

Genom att slutföra Orderprocessen ger du Uppdragsjuristen samtycke till utbyte av relevanta dokument och information. Du åtar dig också att direkt besvara eventuella ytterligare frågor som Uppdragsjuristen kan ha med avseende på omständigheterna i ärendet.

 

Om Uppdragsjuristen kontaktar dig och ber dig att skicka en fullmakt (eller en annan handling som tingsrätten efterfrågar) direkt till tingsrätten inom föreskriven frist, som tingsrätten har fastställt, måste du göra det. Om du inte inkommer med fullmakten/handlingen inom föreskriven tid betraktar Flightright det som en överträdelse av avtalet, vilket i detta fall ger Flightright rätt att kräva en återbetalning av eventuella rättegångskostnader vid tingsrätten från dig.

6.4

Om verkställigheten av Kravet misslyckas även efter anlitandet av en Uppdragsjurist och efter utomrättslig eller rättslig verkställighet av Kravet, befriar vi dig från de avgifter som är förknippade med anlitandet av Uppdragsjuristen. Vi tar också på oss eventuella andra kostnader som är förknippade med rättsliga åtgärder (inklusive rättegångskostnader, motpartens advokatavgifter och eventuella ytterligare kostnader som uppstår vid internationella jurisdiktioner), om sådana kostnader inte täcks av flygbolaget. Om ärendet ska ställas inför domstol, betalar Flightright ansökningsavgiften. Ansökningsavgiften är en offentlig avgift som måste betalas vid upprättande av mål. Denna avgift betalas först av Flightright, men vi kräver senare denna avgift från dig när Uppdragsjuristen har vunnit kapitalbeloppet på vägnar av dig. Ifall Flightright inte vinner kapitalbeloppet kräver Flightright som sagt inte denna avgift från dig.

 

7. Förlikningar i domstol och utomrättsliga uppgörelser

7.1

Avslutande av förlikningsavtal kräver ditt samtycke. Du kan också ge Flightright och Uppdragsjuristen befogenhet att avsluta förlikningsavtal. I detta fall kräver förlikningar som avslutas inom ramen för denna befogenhet inget ytterligare samtycke. Du kan dock fortfarande återkalla förlikningen om den inte har utnyttjat fullt utrymme för befogenheten. I så fall kommer vi att granska våra möjligheter att indriva Kravet och sedan kontakta dig för att samordna vidare åtgärder. I vilket fall som helst har vi rätt att avvisa en förlikning utan att rådgöra med dig om flygbolaget erbjuder dig mindre än 80% av ersättnings- eller återbetalningsbeloppet eller bara erbjuder presentkort istället för kontanter.

 

7.2

Om en Uppdragsjurist var engagerad i samband med Fullmaktsprocessen har du inte rätt att ingå ett oåterkalleligt förlikningsavtal, dra tillbaka ett förlikningsavtal som ingåtts med vårt samtycke, avstå från anspråket, dra tillbaka rättsliga åtgärder eller på annat sätt avyttra anspråket utan vårt föregående skriftliga samtycke.

 

7.3

I händelse av en (inom- eller utomrättslig) förlikning ska advokatens avgifter och, vid tillämplighet, rättegångskostnaderna dras av från det överenskomna förlikningsbeloppet om de inte har antagits av flygbolaget (som är vanligt förekommande). Förlikningsavtalet påverkar inte vår Arvode. I detta avseende gäller bestämmelserna enligt punkt 3.

 

8. Konsumenters ångerrätt och ångerpolicy

Om du är en konsument enligt definitionen i § 13 BGB (tyska civila lagen) och motsvarande nationell lagstiftning, det vill säga en fysisk person som ingår rättsliga transaktioner för ändamål som i huvudsak inte är en del av din huvudsakliga kommersiella eller självständiga företagsverksamhet, har du en lagstadgad rätt att ångra avtalet för vilken Flightright har antagit följande policy:

 

Ångerpolicy

Ångerrätt

Du har rätt att ångra detta avtal inom 14 dagar utan att ange några skäl. Ångerfristen uppgår till 14 dagar från det att avtalet ingicks (enligt punkt 2.1), senast efter att du har mottagit denna ångerpolicy.

 

För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss på följande adress:

 

Flightright GmbH

Revaler Str. 28

10245 Berlin

Tel.: +49 (0) 331 9816 9040

Fax.: +49 (0) 330 2898 281 09

E-Mail: [email protected]

 

genom ett entydigt uttalande (t.ex. brev skickat med post, fax eller e-post inklusive ditt ärendenummer), om du beslutat att avsluta avtalet göra så. Du kan, men är inte skyldig att, använda den bifogade återkallelseblanketten (se nedan).

 

Du anses ha uppfyllt ångerfristen om ditt meddelande om återkallelse har skickats iväg innan utgången av perioden.

 

Konsekvenser av återkallelse

Om du återkallar detta avtal är vi skyldiga att snarast återbetala alla betalningar vi har mottagit från dig, inklusive betalningskostnader (med undantag för de tillkommande kostnaderna som uppstår på grund av att du har valt en annan betalningsmetod än den mest kostnadseffektiva standardbetalningsmetoden som erbjuds av oss) inom 14 dagar från den dag då vi har mottagit ditt meddelande om återkallelse av detta avtal. Vi använder samma betalningssätt för återbetalningen som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen avtalats; vi kommer inte att ta ut några avgifter för återbetalningen under några omständigheter.

 

Om du har begärt att våra tjänster ska påbörjas under ångerfristen ska du betala Flightright en lämplig ersättning. Beloppet ska vara i överensstämmelse med andelen av de utförda tjänsterna fram till dagen då du meddelade oss att du utövar din ångerrätt för detta avtal i förhållande till de totala tjänsterna som anges i avtalet.

 

Notera:

Din ångerrätt löper ut tidigare om vi har fullgjort tjänsten och om vi påbörjade tjänsten efter ditt uttryckliga samtycke och du innan tillhandahållandet av tjänsten bekräftade att du var medveten om att du skulle förlora din ångerrätt vid fullgörandet av kontraktet.

 

Om du vill dra tillbaka från avtalet kan du fylla i formuläret nedan:

 

Blankett återkallelse

Till:

Flightright GmbH

Revaler Str. 28

10245 Berlin

Tel.: +49 (0) 331 9816 9040

Fax.: +49 (0) 330 2898 281 09

E-Mail: [email protected]

 

Jag/vi drar härmed tillbaka kontraktet som jag/vi har ingått angående tillhandahållandet av följande tjänst:

 

● Ärendenummer:

● Beställningsdatum:

● Konsumentens/konsumenternas namn:

● Konsumentens/konsumenternas underskrift:

● Datum:

 

 

Vi kommer att snarast bekräfta mottagandet av din uppsägningsnotis.

 

9. Kontraktets giltighetstid, uppsägning

9.1

Avtal som ingåtts mellan dig och Flightright upphör när Kravet har betalats eller om Flightright anser att återkrav inte är hoppfullt efter en ordentlig bedömning och har meddelat dig detta.

 

 

9.2

Dessutom kan avtalet avslutas av vilken part när som helst. Särskilt förbehåller vi oss rätten att säga upp avtalet i de fall där du har överträtt de skyldigheter och åtaganden som anges i punkt 5.

 

9.3

Om du avslutar avtalet efter att ha anlitat Flightright och efter att kravet har skickats till flygbolaget, förblir vårt krav på Avgifter enligt punkt 4 giltigt.

 

9.4

Europeiska kommissionen erbjuder en webbaserad plattform för lösning av tvister på nätet; vi föredrar dock att lösa eventuella problem direkt med dig och deltar inte i konsumenttvister. I sådana fall, kontakta oss direkt på: [email protected]

 

9.5

Det finns andra alternativ för att verkställa kravet: Europeiskt småmålsförfarande, den tyska federala luftfartsmyndighetens onlinetjänst, förlikningsorganet för luftfart på Federal Office of Justice, en förfrågan direkt till det berörda flygbolaget, och erbjudandet från Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e. V. (förlikningsorgan för allmän kollektivtrafik). En lista över nationella verkställande organ hittar du här.

 

10. Avslutande bestämmelser

10.1

Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland tillämpas. Om du lämnade din beställning som konsument och hade din vanliga hemvist i ett annat land vid tidpunkten för beställningen, tillämpas även detta lands ofrånkomliga lagbestämmelser.

 

10.2

Om du är en näringsidkare vars huvudkontor är beläget i Tyskland vid tidpunkten för din beställning, är exklusivt domstolsställe vårt huvudkontor i Berlin. I övriga avseenden tillämpas tillämpliga lagbestämmelser för lokal och internationell jurisdiktion.

 

10.3

Det ingås inga muntliga bifogade avtal. Avvikelser eller tillägg till dessa Villkor måste vara skriftliga för att vara effektiva. Detta gäller tillika ett avtal om att avvika från skriftlighetskravet.

 

10.4

Om någon av bestämmelserna i dessa Villkor är eller blir ineffektiv, påverkar det inte effektiviteten av resten av villkoren. Om någon av villkoren i dessa Villkor är eller blir utan verkan påverkar det inte effektiviteten av resten av villkoren. Ett effektivt och praktiskt genomförbart Villkor ersätter i stället ett eventuellt icke-effektivt eller praktiskt ogenomförbart villkor, vars effekter kommer så nära som möjligt det kommersiella syftet som parterna hade förutsett. Samma gäller i händelse av kryphål.

Redo att komma igång? Försenat eller inställt flyg?

Flyghjälp hjälper dig att få upp till 6 000 kr i ersättning om ditt flyg är försenat eller inställt.

 Tusentals lyckliga kunder

 Vi vinner 98% av våra ärenden

 Riskfritt - enkelt och snabbt