Flyghjalp-logo-2.png

Nedan kan du få en länk för att följa ditt ärende

Om du redan har skapat ett ärende med Flyghjälp och vill hålla dig uppdaterad om ditt ärende kan du få en länk för att följa ditt fall nedan. Du kan också använda länken för att ladda upp nya dokument till ditt ärende eller korrigera din information.

Handelsvillkor 

Genom att registrera ett ärende på Flyghjälp.se accepterar du automatiskt följande villkor:

 

1. GENERELLT

1.1 Vid upprättande av ett ärende hos Flyghjälp accepterar du automatiskt följande handelsvillkor.

2. UPPLYSNINGAR OM TJÄNSTEUTBJUDAREN

2.1 Hemsidan flyghjalp.se ägs och drivs av FlyHjælp ApS (härefter benämnt Flyghjälp). 

2.2 Flyghjälp handlar på kundens vägnar för att säkra den största möjliga kompensation enligt Förordning 261/2004.

2.3 Företagets adress är Dronningensgade 66, 1420 Köpenhamn K, Danmark.

2.4 CVR/ORG nr. är DK36917490.

2.5 Frågor kan skickas till e-postadress: hello@flyghjälp.se

3. AVTAL

3.1 Flyghjälp kommer efter bästa förmåga säkra största möjliga kompensation. Därtill behövs fullständiga, precisa och korrekta upplysningar från våra kunder. Genom att upprätta ditt ärende försäkrar du att den angivna informationen är korrekt och fullständig.

3.2 Flyghjälp handlar på dina vägnar inför flygbolaget och har rätt till att företa varje rättsligt steg för att uppnå högsta möjliga kompensation.

3.3 Flyghjälp övertar ditt krav mot flygbolaget och du är därför inte berättigad till att parallellt rikta en förfrågan mot flygbolaget med avsikt att kräva eller motta kompensation för samma förhållande. För att säkra bästa möjliga resultat i ärendet är du, efter att du har skrivit under fullmakten, förpliktad att underrätta Flyghjälp om flygbolaget kontaktar dig angående det pågående ärendet.

3.4 Ifall du önskar att få ersättning för extrautgifter som skedde under förseningen skall kvittot laddas upp på ditt ärende vid skapandet. Ifall kvittot inte är tillgängligt för Flyghjälp innan kravet skickas in till flygbolaget, är vi inte förpliktigade till att skicka ett nytt krav med dem kostnaderna inkluderade så länge det inte överstiger SEK 2.700.

3.5 Du är garant för att kravet inte är överlämnat till tredjepart och att ingen rättstvist är avvaktande eller förväntad mellan dig och flygbolaget i det startade ärendet. Ett uppstartat ärende hos Flyghjälp kan inte överlämnas till andra.

3.6 Flyghjälp är berättigad till att motta information från flygbolaget och relevanta myndigheter på dina vägnar.

3.7 Flyghjälp har rätt att avbryta ärendet, såvitt du inte förser Flyghjälp med tillräckliga och precisa uppgifter samt dokumentation.

3.8 Om kundens omständigheter gör att Flyghjälp inte kan motta någon ersättning, har Flyghjälp arbetat förgäves i samband med kravet om att få ersättning. Flyghjälp har då rätt att ta ut den potentiella avgiften för det arbete som utförs för kunden.

3.9 Flyghjälp har rätt att ingå förlikning med flygbolaget på dina vägnar.

3.10 Flyghjälp beslutar själv vilka steg som är nödvändiga för att uppnå högsta möjliga kompensation. Det kan inte ställas krav på Flyghjälps sätt att förhandla på.

3.11 Flyghjälp har rätt att motta kompensation på dina vägnar. Efter att Flyghjälp har mottagit kompensationen överförs snabbast möjligt din del av kompensationen till dig.

3.12 Flyghjälp har rätt att på varje tidpunkt i förloppet att avsluta ärendet, ifall Flyghjälp anser att det inte finns grundval för kompensation.

3.13 Om flygbolaget inte utbetalar kompensation eller framkommer med ett acceptabelt förlikningserbjudande kan Flyghjälp automatiskt vidarebefordra en överklagan till relevanta myndigheter. Flyghjälp värderar egenhändigt om ett av flygbolaget avgett förlikningserbjudande är acceptabelt.

3.14 Flyghjälp värderar egenhändigt om ärendet ska dras inför rättslig instans för att säkra kompensationen enligt EG Förordning 261/2004. Såvitt Flyghjälp anser det nödvändigt kan ärendet tas inför domstolen utan särskilt avtal med kunden.

3.15 Ärendehanteringen tillvaratas huvudsakligen av jurister. Flyghjälp har dessutom fasta avtal med advokater i den omfattning Flyghjälp anser det är nödvändigt för det konkreta ärendet.

3.16 Flyghjälps kommunikation och krav mot flygbolaget är konfidentiellt och kan inte krävas att få utlämnat.

3.17 Avtalet kan i var tid sägas upp såvitt det potentiella arvodet betalas till Flyghjälp.
 
3.18 Om du önskar att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter, innan ärendet är avslutat, kommer du att faktureras för Flyghjälps potentiella arvode.
 
3.19 Kunden accepterar genom undertecknandet av överlåtelseformuläret/fullmakten, att Flyghjälp börjar arbetet med att hämta ersättning och eller återbetalning av utgifter. Efter undertecknandet av fullmakten är det inte längre möjligt att utnyttja ångerrätten.

4. PRISER

4.1 Om flygbolaget betalar ut kompensationen, har Flyghjälp krav på ett arvode för det juridiska arbetet och administrationen med att driva in kompensationen från flygbolaget.

Arvode fastställs pr. passagerare efter kompensationstyp:
Kompensation enligt EU 261/04 artikel 7, st. 1 a): 75,00 euro.
Kompensation enligt EU 261/04 artikel 7, st 1 b): 120,00 euro.
Kompensation enligt EU 261/04 artikel 7, st. 1 c): 180,00 euro.

Kompensation enligt EU 261/04 artikel 7, st. 2 a): 37,50 euro.
Kompensation enligt EU 261/04 artikel 7, st. 2 b): 60,00 euro.
Kompensation enligt EU 261/04 artikel 7, st. 2 c): 90,00 euro.

Ovanstående arvode står för 30 % av den totala mottagna kompensationen.

4.2 Uppnås inte kompensation från flygbolaget har Flyghjälp inte rätt till att avkräva arvode.

4.3 Ersätter flygbolaget kundens utgifter för mat och dryck, hotellövernattning eller transport mellan flygplats och hotell i förbindelse med flygförseningen, har Flyghjälp krav på 30 % (inkl. moms) av utgifterna härtill.

4.4 Ersätter flygbolaget priset för kundens flygbiljett, har Flyghjälp även krav på 30 % (inkl. moms) av utgifterna härtill.

4.5 Om dröjsmålsränta tillkommer vid krav mot flygbolaget, tillfaller dessa Flyghjälp.

4.6 Om flygbolaget tar ut avgifter för att överföra kompensationen till Flyghjälp, dras avgiften från den till kunden berättigade andelen av kompensationen.

4.7 Såvitt Flyghjälp har avgifter förbundna med en överföring till kundens bankkonto, t.ex. ett konto som inte är svenskt, avdras avgiften från den till kunden berättigade andelen av kompensationen. Ersättningen kommer att i de flesta fall överföras i EURO till kunden, eftersom Flyghjälp själv mottar i EURO, därför kan kunden ha en växlingsavgift i sin egen bank vid mottagningen av ersättningen.

4.8 Rabattkuponger kan inlösas fram till, att flygbolaget har överfört kompensationen och evt. extrautgifter till Flyghjälp eller kundens konto. Härefter är det inte längere möjligt att uppnå rabatt på Flyghjälps arvode. Var uppmärksam på att det enbart är möjligt att göra bruk av en rabattkupong. Om ni använder er av flera rabattkuponger, vill Flyghjälp använda den rabattkupong, som ger kunden den största rabatt. Vid en rabattkupong förstås en kod eller omständighet, som ger rättigheter till att uppnå en rabatt på priset för Flyghjälps tjänst.

4.9 Om Flyghjälp bedömer att ärendet ska till rätten, står Flyghjälp för de eventuella rättegångskostnader som detta medför. Om det i samband med rättsfallet uppkommer processränta, juridiska kostnader och/eller andra utgifter, tillfaller dessa Flyghjälp.
 
4.10 Vi kan erbjuda juridisk rådgivning till våra klienter mot en avgift i enlighet med den gällande timkostnaden i Sverige.
 

5. ANSVAR

5.1 Flyghjälp kan inte göras ansvarig såvitt kunden menar sig vara berättigad till en större kompensation än den av Flyghjälp uppnådda kompensationen.

5.2 Informationen på flyghjalp.se är utfärdad så precis som möjligt men tjänsteutbjudaren garanterar inte riktigheten härav. Tjänsteutbjudaren kan inte göras ansvarig för innehållet på hemsidan och kan inte garantera, oavsett innehållet på hemsidan, att kunden har rätt till krav på kompensation.

5.3 Flyghjälp är inte ansvarig för den händelse av, att kunden har lämnat felaktiga bankupplysningar, felaktig adress eller liknande, inklusive men inte begränsat till, att kompensationen har blivit utbetald till fel mottagare. Om kompensationen, på grund av kundens fel, har betalats ut till en felaktig mottagare, ska Flyghjälp inte vara förpliktad till att aktivt återvinna den.

6. KUNDENS ANSVAR OCH FÖRPLIKTERSER

6.1 Flyghjälp accepterar endast kontoupplysningar skriftligen. Vänligen var noggrann när du anger dina kontouppgifter. Såvitt det uppges felaktiga kontouppgifter till Flyghjälp och det medför en överföring till ett bankkonto som du inte tillgång till, är Flyghjälp inte bundet att betala ut kompensationen ännu en gång till kundens riktiga konto.

6.2 Betalar flygbolaget kompensationen direkt till kunden, är kunden skyldig att informera Flyghjälp om detta och betala 30 % inkl. moms av beloppet till Flyghjälp senast åtta dagar efter att kompensationen är mottagen.

6.3 Om kunden har mottagit ersättning direkt från flygbolaget eller genom en tredje part och inte informerar Flyghjälp om det inom 10 dagar, vilket innebär att Flyghjälp har onödiga utgifter i form av rättegångskostnader och utarbetande av en eventuell stämning, kan Flyghjälp i tillägg till arvodet fakturera kunden för högst 950 DKK för att täcka utgiften för rättegångskostnaden och förlorad arbetsförtjänst för att förbereda stämningen

7. FÖRTROLIGHET

7.1 Flyghjälp och deras anställda är förpliktade till att behandla all information på ett lagligt och rimligt sätt, som tillser att det endast behandlas information som är nödvändig och rimlig i förhållande till ändamålet.

7.2 De av kunden inskrivna uppgifterna behandlas konfidentiellt av Flyghjälp och vidarebefordras inte till tredje part i vidare omfattning än det är nödvändigt för att föra fram kundens sak bäst möjligt.

7.3 Flyghjälp kan dock inte garantera 100 % säkerhet vid dataöverföring via internet. Det betyder att det kan finnas en risk för att andra oberättigat tilltvingar sig åtkomst till uppgifter, när data skickas och lagras elektroniskt. Du avger således dina personliga uppgifter på eget ansvar i detta hänseende.

8. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTIONSORT

8.1 Det är uttryckligen avtalat att dansk lag är gällande för avtalet mellan Flyghjälp och kunden. Jurisdiktionsort är Danmark.

Redo att komma igång? Försenat eller inställt flyg?

Flyghjälp hjälper dig att få upp till 6 000 kr i ersättning om ditt flyg är försenat eller inställt.

 Sveriges bästa kundrecensioner
 Vi vinner 98% av våra ärenden
 Riskfritt - enkelt och snabbt

Flyghjälp i pressen

Dagens-nyheter.png expressen.png metro.png
SVD.png SVt-nyheter.png

Flyghjälp i pressen

Dagens-nyheter.png expressen.png metro.png
SVD.png SVt-nyheter.png