Flyghjalp-logo-2.png

Nedan kan du få en länk för att följa ditt ärende

Om du redan har skapat ett ärende med Flyghjälp och vill hålla dig uppdaterad om ditt ärende kan du få en länk för att följa ditt fall nedan. Du kan också använda länken för att ladda upp nya dokument till ditt ärende eller korrigera din information.

Handelsvillkor 

Genom att registrera ett ärende på Flyghjälp.se accepterar du automatiskt följande villkor:

 

1. GENERELLT

1.1 Vid upprättande av ett ärende hos Flyghjälp accepterar du automatiskt följande handelsvillkor.

2. UPPLYSNINGAR OM TJÄNSTEUTBJUDAREN

2.1 Hemsidan flyghjalp.se ägs och drivs av FlyHjælp ApS (härefter benämnt Flyghjälp). 

2.2 Flyghjälp handlar på kundens vägnar för att säkra den största möjliga kompensation enligt Förordning 261/2004.

2.3 Företagets adress är Dronningensgade 66, 1420 Köpenhamn K, Danmark.

2.4 CVR/ORG nr. är DK36917490.

2.5 Frågor kan skickas till e-postadress: hello@flyghjälp.se

3. AVTAL

3.1 Flyghjälp kommer efter bästa förmåga säkra största möjliga kompensation. Därtill behövs fullständiga, precisa och korrekta upplysningar från våra kunder. Genom att upprätta ditt ärende försäkrar kunden att den angivna informationen är korrekt och fullständig. Ifall kunden anger information som inte överensstämmer med ovanstående, kan Flyghjälp vara berättigade att skicka en faktura för försvårande av arbete gällande ärendet enligt Flyghjälps ordinarie timpris på 500 DKK inkl.moms 

3.2 Flyghjälp handlar på kundens vägnar inför flygbolaget och har rätt till att företa varje rättsligt steg för att uppnå högsta möjliga kompensation.

3.3 Flyghjälp övertar kundens krav mot flygbolaget via en överlåtelseblankett, eller via en fullmakt om nödvändigt. Oavsett om överlåtelsen är via överlåtelseblankett eller fullmakt är kunden inte berättigad till att självmant parallellt rikta en förfrågan mot flygbolaget med avsikt att kräva eller motta kompensation för samma förhållande. Om kunden själv väljer att ta kontakt med flygbolaget parallellt, är Flyghjälp fortfarande berättigad till att ta ut avgifter eftersom det måste antas att Flyghjälps kontakt med flygbolaget har bidragit till en eventuell utbetalning av kravet.  
 
För att säkra bästa möjliga resultat i ärendet är kunden, efter att kunden har skrivit under fullmakten, förpliktad att underrätta Flyghjälp om flygbolaget kontaktar hen angående det pågående ärendet.
 
3.4 Ifall kunden önskar att få ersättning för extrautgifter som skedde under förseningen skall kvittot laddas upp på ditt ärende vid skapandet. Ifall kvittot inte är tillgängligt för Flyghjälp innan kravet skickas in till flygbolaget, är vi inte förpliktigade till att skicka ett nytt krav med dem kostnaderna inkluderade så länge det inte överstiger SEK 2.700.

3.5 Kunden garanterar vid upprättelse av krav hos Flyghjälp, att kravet inte är överlämnat till en tredjepart och att det inte finns några pågående tvister mellan kunden och flygbolaget. Ett upprättat ärende hos Flyghjälp kan inte överlämnas till andra. Ifall det visar sig att punkt 3.5 inte har erhållits av kunden, är kunden berättigad att betala flyghjälps motsvarande ersättning som flyghjälp skulle ha rätt till vid liknande fall. Om det sker bristningar i punkt 3.5 kan Flyghjälp inte längre föra vidare kundens ärende. 

3.6 Flyghjälp är berättigad till att motta information från flygbolaget och relevanta myndigheter på kundens vägnar.

3.7 Flyghjälp har rätt att avbryta ärendet om kunden inte förser Flyghjälp med tillräckliga och korrekta uppgifter samt dokumentation.

3.8 Om kundens omständigheter gör att Flyghjälp inte kan motta någon ersättning, har Flyghjälp arbetat förgäves i samband med kravet om att få ersättning. Flyghjälp har då rätt att ta ut den potentiella avgiften för det arbete som utförts för kunden.

3.9 Flyghjälp har rätt att ingå förlikning med flygbolaget, oavsett innehållet av det, på kundens vägnar.

3.10 Flyghjälp beslutar själv vilka steg som är nödvändiga för att uppnå högsta möjliga kompensation. Det kan inte ställas krav på Flyghjälps sätt att hantera ärendet på.

3.11 Flyghjälp är berättigad att motta kompensation, extrautgifter, kostnader, rättegångskostnader, ränta m.m. på kunden vägnar. Efter att Flyghjälp har mottagit kompensationen och/eller extrautgifterna, överförs kundens del snarast möjligt. 

3.12 Flyghjälp har rätt oavsett tidpunkt i förloppet att avsluta ärendet, ifall Flyghjälp anser att det inte finns någon grund för kompensation och/eller återbetalning av kostnader som uppkommit. Om flyghjälp väljer att avsluta ärendet komma flyghjälp att bidra med en motiverad förklaring. Vid avslut av ärende kommer kunden återfå sina fulla rättigheter över hens krav, eftersom den signerade fullmakten eller överlåtelseblanketten inte längre anses vara giltig. 

3.13 Om flygbolaget inte utbetalar kompensation och/eller inte betalar utlägg för kostnader som uppkommit eller inte framkommer med ett acceptabelt förlikningserbjudande, kan Flyghjälp automatiskt vidarebefordra en överklagan till relevanta myndigheter. Flyghjälp värderar på egen hand om flygbolagen angett ett acceptabelt förlikningserbjudande.

3.14 Flyghjälp värderar på egen hand om ärendet ska dras inför en rättslig instans för att säkra kompensationen enligt EG Förordning 261/2004. Om Flyghjälp anser att det är nödvändigt, kan ärendet dras inför domstol utan ett särskilt avtal med kunden.

3.15 Ärendehanteringen behandlas huvudsakligen av jurister. Flyghjälp har dessutom fasta avtal med advokater i den omfattning Flyghjälp anser nödvändigt för det specifika ärendet.

3.16 Flyghjälps kommunikation och krav mot flygbolaget är konfidentiellt och kan inte krävas att få utlämnat.

3.17 Avtalet kan sägas upp när som helst, men i sådana fall är Flyghjälp berättigad till att motta avgifter för det jobb Flyghjälp har utfört enligt Flyghjälps vanliga timpris på 500 DKK inkl. moms. Ifall avtalet önskas sägas upp – efter det att kravet dragits inför domstol – kan det endast godtas om det är i form av en fullmakt. I sådana fall är flyghjälp berättigad till att erhålla avgifter som motsvarar ifall ärendet skulle vunnits av Flyghjälp. 
 
3.18 Om kunden önskar att återkalla sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter, innan ärendet är avslutat, är Flyghjälp berättigad till att motta avgifter för det arbete Flyghjälp utfört, eftersom Flyghjälp skulle hindras från att hantera kundens ärende. 
 
3.19 Kunden accepterar genom undertecknandet av överlåtelseformuläret/fullmakten, att Flyghjälp börjar arbetet med att hämta ersättning och eller återbetalning av utgifter. Efter undertecknandet av fullmakten är det inte längre möjligt att utnyttja ångerrätten.
 
3.20 Ångerrätt
Kunden har enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 14 dagar till att ångra Flyghjälps behandling och hantering av kravet, giltigt från det att kunden upprättat sitt krav hos Flyghjälp. 
 
Ångerrätten är som tidigare nämnt, 14 dagar från och med ingående av motsvarande avtal via internet, varpå kunden kan dra tillbaka sitt ärende utan förklaring. Ångerfristen beräknas från den dag kunden har upprättat sitt ärende på Flyghjälps hemsida: www.flyghjalp.se
 
Enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är kunden skyldig att få ett antal upplysningar, bl.a. om ångerrätten och om den beställda tjänsten. Ångerrätten verkställs inte förrän kunden har mottagit dessa upplysningar skriftligt (ex. på papper eller e-mail). Kund kommer i samband med upprättelse av sitt ärende att motta dessa upplysningar omgående på e-mail. 
 
Exempelvis, om kunden har upprättat sitt ärende via vår hemsida måndag den 1:a och samtidigt får de ovannämnda upplysningarna, har kunden en ångerfrist till och med måndag den 15:e om kunden vill avbryta ärendet. Om ångerfristen löper ut på en helgdag, lördag, röd dag, julafton eller nyårsafton, kan kunden vänta till följande veckodag. 
 
Det finns dock ett undantag från ångerrätten för kunden i situationer där kunden accepterar att ångerrätten upphör, där Flyghjälps behandling och hantering av kundens krav omedelbart kan verkställas efter upprättelse av ärendet, samt när Flyghjälp har behandlat kundens krav fullt ut inom 14 dagar av ångerrätten. 
 
När kunden accepterar dessa handelsvillkor – via signering av en fullmakt/överlåtelseblankett på Flyghjälps hemsida – accepterar kunden att Flyghjälp påbörjar arbetet med att inhämta kompensation och/eller ersättning av extrautgifter för kunden. I förbindelse med detta är kunden uppmärksam på att initieringen medför att rätten till ångerrätt upphör när kundens krav verkställs med detsamma vid upprättelse, om Flyghjälp – innan kunden hunnit utöva sin ångerrätt inom 14 dagar – lyckats inhämta kundens krav från flygbolaget. 
 
Det kan därför antas, att kunden mister sin ångerrätt – utöver att 14-dagars ångerfristen utlöper (enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler kap. 2, § 11, nr 1) när Flyghjälp har utfört sitt arbete fullt ut för kunden innan ångerfristen har gått ut, eftersom Flyghjälps behandling och hantering av kundens krav påbörjats med kundens godkännande. 
 
Ifall kunden väljer att utnyttja sin ångerrätt av Flyghjälps behandling och hantering av sitt krav innan Flyghjälp har fullt ut behandlat och hanterat det, d.v.s. inhämtat kundens krav från flygbolaget, kommer Flyghjälp självklart att acceptera en sådan annullering, om det sker inom ångerfristen, men Flyghjälp är dock berättigad att erhålla en avgift för det arbete som utförts fram tills tidpunkten av annulleringen enligt Flyghjälps vanliga timpris på 500 DKK inkl. moms, jf. Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler kap. 3, § 11. Beloppet i fråga skall vara i proportion med det arbete som Flyghjälp redan levererat  i enlighet med avtalet. 
 
Ifall kunden väljer att utnyttja sin ångerrätt måste kunden underrätta oss i ett tydligt uttalande (t.ex. via post, fax eller e-mail). Om kunden vill underrätta oss skriftligen – t.ex. genom brev eller e-mail – måste kunden underrätta Flyghjälp innan ångerfristen löper ut. Om kunden vill försäkra sig om att kunden har utnyttjat sin ångerrätt, kan kunden t.ex. skicka brevet och behålla kvittot för brevet. 
 
Underrättelse om att kunden har ångrat sitt avtal, skall meddelas till: kundeservice@flyhjaelp.dk och/eller Flyghjälps postadress. 
 
Ångerrätten är uppfylld om kunden utövar sin ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut. Det finns ett separat avsnitt om detta på vår hemsida: www.flyghjalp.se , där kunden kan hittar mer information om detta samt en ångerrättsformulär. 

 

4. PRISER

4.1 Om flygbolaget betalar ut kompensationen, har Flyghjälp krav på ett arvode för det juridiska arbetet och administrationen med att driva in kompensationen från flygbolaget.

Arvode fastställs pr. passagerare efter kompensationstyp:
Kompensation enligt EU 261/04 artikel 7, st. 1 a): 75,00 euro.
Kompensation enligt EU 261/04 artikel 7, st 1 b): 120,00 euro.
Kompensation enligt EU 261/04 artikel 7, st. 1 c): 180,00 euro.

Kompensation enligt EU 261/04 artikel 7, st. 2 a): 37,50 euro.
Kompensation enligt EU 261/04 artikel 7, st. 2 b): 60,00 euro.
Kompensation enligt EU 261/04 artikel 7, st. 2 c): 90,00 euro.

Ovanstående arvode står för 30 % av den totala mottagna kompensationen.

4.2 Uppnås inte kompensation från flygbolaget har Flyghjälp inte rätt till att avkräva arvode.

4.3 Ersätter flygbolaget kundens utgifter för mat och dryck, hotellövernattning eller transport mellan flygplats och hotell i förbindelse med flygförseningen, har Flyghjälp krav på 30 % (inkl. moms) av utgifterna härtill.

4.4 Ersätter flygbolaget priset för kundens flygbiljett, har Flyghjälp även krav på 30 % (inkl. moms) av utgifterna härtill.

4.5 Om dröjsmålsränta tillkommer vid krav mot flygbolaget, tillfaller dessa Flyghjälp.

4.6 Om flygbolaget tar ut avgifter för att överföra kompensationen till Flyghjälp, dras avgiften från den till kunden berättigade andelen av kompensationen.

4.7 Såvitt Flyghjälp har avgifter förbundna med en överföring till kundens bankkonto, t.ex. ett konto som inte är svenskt, avdras avgiften från den till kunden berättigade andelen av kompensationen. Ersättningen kommer att i de flesta fall överföras i EURO till kunden, eftersom Flyghjälp själv mottar i EURO, därför kan kunden ha en växlingsavgift i sin egen bank vid mottagningen av ersättningen.

4.8 Rabattkuponger kan inlösas fram till, att flygbolaget har överfört kompensationen och evt. extrautgifter till Flyghjälp eller kundens konto. Härefter är det inte längere möjligt att uppnå rabatt på Flyghjälps arvode. Var uppmärksam på att det enbart är möjligt att göra bruk av en rabattkupong. Om ni använder er av flera rabattkuponger, vill Flyghjälp använda den rabattkupong, som ger kunden den största rabatt. Vid en rabattkupong förstås en kod eller omständighet, som ger rättigheter till att uppnå en rabatt på priset för Flyghjälps tjänst.

4.9 Om Flyghjälp bedömer att ärendet ska till rätten, står Flyghjälp för de eventuella rättegångskostnader som detta medför. Om det i samband med rättsfallet uppkommer processränta, juridiska kostnader och/eller andra utgifter, tillfaller dessa Flyghjälp.
 
4.10 Vi kan erbjuda juridisk rådgivning till våra klienter mot en avgift i enlighet med den gällande timkostnaden i Sverige.
 

5. ANSVAR

5.1 Flyghjälp kan inte göras ansvarig såvitt kunden menar sig vara berättigad till en större kompensation än den av Flyghjälp uppnådda kompensationen.

5.2 Informationen på flyghjalp.se är utfärdad så precis som möjligt men tjänsteutbjudaren garanterar inte riktigheten härav. Tjänsteutbjudaren kan inte göras ansvarig för innehållet på hemsidan och kan inte garantera, oavsett innehållet på hemsidan, att kunden har rätt till krav på kompensation.

5.3 Flyghjälp är inte ansvarig för den händelse av, att kunden har lämnat felaktiga bankupplysningar, felaktig adress eller liknande, inklusive men inte begränsat till, att kompensationen har blivit utbetald till fel mottagare. Om kompensationen, på grund av kundens fel, har betalats ut till en felaktig mottagare, ska Flyghjälp inte vara förpliktad till att aktivt återvinna den.

6. KUNDENS ANSVAR OCH FÖRPLIKTERSER

6.1 Flyghjälp accepterar endast kontoupplysningar skriftligen. Vänligen var noggrann när du anger dina kontouppgifter. Såvitt det uppges felaktiga kontouppgifter till Flyghjälp och det medför en överföring till ett bankkonto som du inte tillgång till, är Flyghjälp inte bundet att betala ut kompensationen ännu en gång till kundens riktiga konto.

6.2 Betalar flygbolaget kompensationen direkt till kunden, är kunden skyldig att informera Flyghjälp om detta och betala 30 % inkl. moms av beloppet till Flyghjälp senast åtta dagar efter att kompensationen är mottagen.

6.3 Om kunden har mottagit ersättning direkt från flygbolaget eller genom en tredje part och inte informerar Flyghjälp om det inom 10 dagar, vilket innebär att Flyghjälp har onödiga utgifter i form av rättegångskostnader och utarbetande av en eventuell stämning, kan Flyghjälp i tillägg till arvodet fakturera kunden för utgiften för rättegångskostnaden och förlorad arbetsförtjänst för att förbereda stämningen

7. FÖRTROLIGHET

7.1 Flyghjälp och deras anställda är förpliktade till att behandla all information på ett lagligt och rimligt sätt, som tillser att det endast behandlas information som är nödvändig och rimlig i förhållande till ändamålet.

7.2 De av kunden inskrivna uppgifterna behandlas konfidentiellt av Flyghjälp och vidarebefordras inte till tredje part i vidare omfattning än det är nödvändigt för att föra fram kundens sak bäst möjligt.

7.3 Flyghjälp kan dock inte garantera 100 % säkerhet vid dataöverföring via internet. Det betyder att det kan finnas en risk för att andra oberättigat tilltvingar sig åtkomst till uppgifter, när data skickas och lagras elektroniskt. Du avger således dina personliga uppgifter på eget ansvar i detta hänseende.

8. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTIONSORT

8.1 Det är uttryckligen avtalat att dansk lag är gällande för avtalet mellan Flyghjälp och kunden. Jurisdiktionsort är Danmark.

Redo att komma igång? Försenat eller inställt flyg?

Flyghjälp hjälper dig att få upp till 6 000 kr i ersättning om ditt flyg är försenat eller inställt.

 Sveriges bästa kundrecensioner
 Vi vinner 98% av våra ärenden
 Riskfritt - enkelt och snabbt

Flyghjälp i pressen

Dagens-nyheter.png expressen.png metro.png
SVD.png SVt-nyheter.png

Flyghjälp i pressen

Dagens-nyheter.png expressen.png metro.png
SVD.png SVt-nyheter.png