Flyghjalp-logo-2.png

Handelsvillkor  

Genom att registrera ett ärende på Flyghjälp.se accepterar du automatiskt följande villkor:

 

1. GENERELLT

 

1.1 Vid upprättande av ett ärende hos Flyghjälp accepterar du automatiskt följande handelsvillkor.

2. UPPLYSNINGAR OM TJÄNSTEUTBJUDAREN

 

2.1 Hemsidan flyghjalp.se ägs och drivs av Flyhjælp ApS (härefter benämnt Flyghjälp).

2.2 Flyghjälp handlar på kundens vägnar för att säkra den största möjliga kompensation eller återbetalning enligt Förordning 261/2004.

2.3 Företagets adress är Holmbladsgade 133, 2300 Köpenhamn S, Danmark.

2.4 CVR/ORG nr. är DK 36 91 74 90.

2.5 Frågor kan skickas till e-postadress: [email protected]älp.se

3. AVTAL

 

3.1 Flyghjälp kommer efter bästa förmåga säkra största möjliga kompensation eller återbetalning. Därtill behövs fullständiga, precisa och korrekta upplysningar från våra kunder. Genom att upprätta ditt ärende försäkrar kunden att den angivna informationen är korrekt och fullständig. Ifall kunden anger information som inte överensstämmer med ovanstående, kan Flyghjälp vara berättigade att skicka en faktura för försvårande av arbete gällande ärendet enligt Flyghjälps ordinarie timpris på Euro 80 inkl. moms

3.2 Flyghjälp handlar på kundens vägnar inför flygbolaget och har rätt till att företa varje rättsligt steg för att uppnå högsta möjliga kompensation eller återbetalning.

Skall tvisten avgöras vid en Central- eller Sydeuropeisk domstol, är kunden förpliktad att bistå i inlämnandet genom att skriva under de nödvändiga dokument som ger advokaterna hos Flightright (FLIGHTRIGHT GMBH, Company registration no. HRB 25958 P, Rudolf-Breitscheid-Strasse 162, D-14482 Potsdam, German), som är Flyghjälps samarbetspartner, rätten att driva ärendet åt kunden vid utländska domstolar. Skall ärendet till rätten i Norge, där Flyghjälp inte själv driver rättsliga ärenden, har Flyghjälp rätt att dela dina personuppgifter och uppgifter om ärendet till vår samarbetspartner, Wahl-Larsen Advokatfirma, (Wahl-Larsen Advokatfirma A/S, Org. nr.: 099987654, Fridjof nansens Plass 5, 0160 Oslo, Norge), som kommer att driva ärendet vid den norska domstolen (Se Flyghjälps personvillkor).

För att så effektivt som möjligt kunna driva in ditt krav, kan Flyghjälp närsomhelst överlåta dina personuppgifter till vårt moderbolag, Flightright GmbH, som lägger in data ideras interna ärendehanteringssystem, och till Flightrights eventuella samarbetspartners, härunder advokatbolag, som kan driva ditt ärende vid utländska domstolar.

 

3.3 Flyghjälp företräder kunden vid krav mot flygbolaget via en fullmakt. Kunden är inte berättigad till att självmant rikta en parallell förfrågan mot flygbolaget efter ärendet är upprättat, med avsikt att kräva eller motta kompensation för samma förhållande. Om kunden själv väljer att ta kontakt med flygbolaget efter ärendet är upprättat, är Flyghjälp fortfarande berättigad till att ta ut avgifter eftersom det måste antas att Flyghjälps kontakt med flygbolaget har bidragit till en eventuell utbetalning av kravet.  
 
För att säkra bästa möjliga resultat i ärendet är kunden, efter att kunden har skrivit under fullmakten, förpliktad att underrätta Flyghjälp om flygbolaget eller reseagenten kontaktar hen angående det pågående ärendet.
 
3.3.1 Kunden accepterar att all kommunikation med tingsrätten och andra relevanta instanser i Sverige måste ske via Flyghjälp. Kunden får inte kontakta tingsrätten på egen hand samt bestämma vilka rättsliga åtgärder som ska vidtas i målet efter att talan väckts vid domstolen (t.ex. återkalla målet på egen hand etc.), utan att det uteslutande är Flyghjälp som har full rätt att göra det på vägnar av kunden. Om kunden agerar i strid med denna punkt kommer Flyghjälp att betrakta detta som ett avtalsbrott. I detta fall har Flyghjälp rätt att kräva rimliga kostnader för avtalsbrott från kunden.
 
3.4 Ifall kunden önskar att få ersättning för nya flygbiljetter som orsakades av förseningen, skall kvittot laddas upp på ditt ärende vid skapandet. Ifall kvittot inte är tillgängligt för Flyghjälp innan kravet skickas in till flygbolaget, är vi inte förpliktigade till att skicka ett nytt krav med de kostnaderna inkluderade så länge det inte överstiger SEK 2.700.

3.5 Kunden garanterar vid upprättelse av ärendet hos Flyghjälp, att kravet inte är övergivet till annan tredje part och att ingen rättstvist är pågående mellan kunden och flygbolaget. Ett startat ärende hos Flyghjälp kan inte övertas av annan part. Om det framkommer att punkt 3.5 inte följs av kunden och att detta leder till att Flyghjälp inte längre kan driva ärendet, blir kunden förpliktigad att betala en avgift till Flyghjälp, i storlek med det belopp som Flyghjälp skulle erhållit för ett motsvarande ärende. Kunden kommer även bli förpliktigad att stå för eventuella kostnader som kan uppstå till följd av det brutna avtalet, såsom förlorade ansökningsavgifter, rättegångskostnader med mera vid rätten.

3.6 Flyghjälp är berättigad till att motta information från flygbolaget och relevanta myndigheter på kundens vägnar.

3.7 Flyghjälp har rätt att avbryta ärendet om kunden inte förser Flyghjälp med tillräckliga och korrekta uppgifter samt dokumentation.

3.7.1 Om Flyghjälp kontaktar kunden och ber kunden att skicka en fullmakt (eller en annan handling som tingsrätten efterfrågar) direkt till tingsrätten inom föreskriven frist, som tingsrätten har fastställt, måste kunden göra det. Om kunden inte inkommer med fullmakten/handlingen inom föreskriven tid betraktar Flyghjälp det som en överträdelse av avtalet, vilket i detta fall ger Flyghjälp rätt att kräva en återbetalning av eventuella rättegångskostnader vid tingsrätten från kunden.

3.8 Om kundens omständigheter gör att Flyghjälp inte kan motta någon kompensation eller återbetalning, har Flyghjälp arbetat förgäves i samband med kravet om att få ersättning. Flyghjälp har då rätt att ta ut den potentiella avgiften för det arbete som utförts för kunden.

3.9 Flyghjälp har rätt att ingå förlikning med flygbolaget på kundens vägnar.

3.10 Flyghjälp kan välja vilka steg som är nödvändiga för att uppnå högsta möjliga kompensation eller återbetalning. Det kan inte ställas krav på Flyghjälps sätt att hantera ärendet på.

3.11 Flyghjälp är berättigad att motta kompensation, återbetalning av flugbiljetter, kostnader, rättegångskostnader, ränta med mera på kunden vägnar. Efter att Flyghjälp har mottagit kompensationen och/eller återbetalning, överförs kundens del snarast möjligt. 

3.12 Flyghjälp har rätt oavsett tidpunkt i förloppet att avsluta ärendet, ifall Flyghjälp anser att det inte finns någon grund för kompensation och/eller återbetalning av kostnader som uppkommit. Om Flyghjälp väljer att avsluta ärendet komma Flyghjälp att bidra med en motiverad förklaring. Vid avslut av ärende kommer kunden återfå sina fulla rättigheter över hens krav, eftersom den signerade fullmakten eller överlåtelseblanketten inte längre anses vara giltig.

3.13 Om flygbolaget inte utbetalar kompensation och/eller inte betalar utlägg för kostnader til flygbiljetter som uppkommit eller inte framkommer med ett acceptabelt förlikningserbjudande, kan Flyghjälp vidarebefordra en överklagan till samtliga domstolar och relevanta myndigheter. Flyghjälp värderar om flygbolagen angett ett acceptabelt förlikningserbjudande.

3.14 Flyghjälp värderar till sammans med kunden om ärendet ska dras inför en rättslig instans för att säkra kompensationen enligt EG Förordning 261/2004. Enligt våra villkor, kan kunden också avlsuta ärendet om kunden inte önsker en rättegång. Ärendet kan dras inför domstol om det finns förutsättningar för det.

3.15 Ärendehanteringen behandlas huvudsakligen av Flyghjälps juridiske anställda. Flyghjälp har dessutom fasta avtal med advokater i den omfattning Flyghjälp anser nödvändigt för det specifika ärendet.

3.16 Flyghjälps kommunikation och krav mot flygbolaget är konfidentiellt och kan inte krävas att få utlämnat.

3.17 Avtalet kan sägas upp när som helst, men i detta fall är Flyghjälp berättigad till att motta avgifter för det jobb som Flyghjälp har utfört enligt Flyghjälps vanliga timpris på Euro 80 pr. använt timme inkl. moms. Ifall man önskar att säga upp avtalet – efter att ärendet ställts inför domstol – kan det endast godtas om det är i form av en fullmakt. I sådana fall är flyghjälp berättigad till att erhålla avgifter som motsvarar en situation när ärendet skulle ha vunnits av Flyghjälp, samt återbetalning av alla de kostnader som Flyghjälp har erhållit, även inklusive ansökningsavgift och rättegångskostnader.
 
3.18 Om kunden önskar att återkalla sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter, innan ärendet är avslutat, är Flyghjälp berättigad till att motta avgifter för det arbete Flyghjälp utfört, eftersom Flyghjälp skulle hindras från att hantera kundens ärende. 
 
3.19 Kunden accepterar genom undertecknandet av överlåtelseformuläret/fullmakten, att Flyghjälp börjar arbetet med att hämta ersättning och eller återbetalning av utgifter. Efter undertecknandet av fullmakten är det inte längre möjligt att utnyttja ångerrätten.
 
3.20 Ångerrätt
Kunden har enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 14 dagar till att ångra Flyghjälps behandling och hantering av kravet, giltigt från det att kunden upprättat sitt krav hos Flyghjälp. 
 
Ångerrätten är som tidigare nämnt, 14 dagar från och med ingående av motsvarande avtal via internet, varpå kunden kan dra tillbaka sitt ärende utan förklaring. Ångerfristen beräknas från den dag kunden har upprättat sitt ärende på Flyghjälps hemsida: www.flyghjalp.se
 
Enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är kunden skyldig att få ett antal upplysningar, bland annat om ångerrätten och om den beställda tjänsten. Ångerrätten verkställs inte förrän kunden har mottagit dessa upplysningar skriftligt (ex. på papper eller e-mail). Kund kommer i samband med upprättelse av sitt ärende att motta dessa upplysningar omgående på e-mail.
 
Exempelvis, om kunden har upprättat sitt ärende via vår hemsida måndag den 1: a och samtidigt får de ovannämnda upplysningarna, har kunden en ångerfrist till och med måndag den 15:e om kunden vill avbryta ärendet. Om ångerfristen löper ut på en helgdag, lördag, röd dag, julafton eller nyårsafton, kan kunden vänta till följande veckodag. 
 
Det finns dock ett undantag från ångerrätten för kunden i situationer där kunden accepterar att ångerrätten upphör, där Flyghjälps behandling och hantering av kundens krav omedelbart kan verkställas efter upprättelse av ärendet, samt när Flyghjälp har behandlat kundens krav fullt ut inom 14 dagar av ångerrätten. 
 
När kunden accepterar dessa handelsvillkor – via signering av en fullmakt/överlåtelseblankett på Flyghjälps hemsida – accepterar kunden att Flyghjälp påbörjar arbetet med att inhämta kompensation och/eller återbetalning för kunden. I förbindelse med detta är kunden uppmärksam på att initieringen medför att rätten till ångerrätt upphör när kundens krav verkställs med detsamma vid upprättelse, om Flyghjälp – innan kunden hunnit utöva sin ångerrätt inom 14 dagar – lyckats inhämta kundens krav från flygbolaget. 
 
Det kan därför antas, att kunden mister sin ångerrätt – utöver att 14-dagars ångerfristen utlöper (enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler kap. 2, § 11, nr 1) när Flyghjälp har utfört sitt arbete fullt ut för kunden innan ångerfristen har gått ut, eftersom Flyghjälps behandling och hantering av kundens krav påbörjats med kundens godkännande. 
 
Ifall kunden väljer att utnyttja sin ångerrätt av Flyghjälps behandling och hantering av sitt krav innan Flyghjälp har fullt ut behandlat och hanterat det, d.v.s. inhämtat kundens krav från flygbolaget, kommer Flyghjälp självklart att acceptera en sådan annullering, om det sker inom ångerfristen, men Flyghjälp är dock berättigad att erhålla en avgift för det arbete som utförts fram tills tidpunkten av annulleringen enligt Flyghjälps vanliga timpris på Euro 80 inkl. moms, jf. Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler kap. 3, § 11. Beloppet i fråga skall vara i proportion med det arbete som Flyghjälp redan levererat i enlighet med avtalet.
 
Ifall kunden väljer att utnyttja sin ångerrätt måste kunden underrätta oss i ett tydligt uttalande (till exempel via post, fax eller e-mail). Om kunden vill underrätta oss skriftligen – till exempel genom brev eller e-mail – måste kunden underrätta Flyghjälp innan ångerfristen löper ut. Om kunden vill försäkra sig om att kunden har utnyttjat sin ångerrätt, kan kunden till exempel skicka brevet och behålla kvittot för brevet. 
 
Underrättelse om att kunden har ångrat sitt avtal, skall meddelas till: [email protected] och/eller Flyghjälps postadress. 
 
Ångerrätten är uppfylld om kunden utövar sin ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut. Det finns ett separat avsnitt om detta på vår hemsida: www.flyghjalp.se där kunden kan hittar mer information om detta.
 

3.21 Straxutbetalning

Flyghjälp erbjuder kunden – i särskilt utvalda ärenden – möjlighet att få kompensationen utbetald direkt från Flyghjälp (straxutbetalning). Om Flyghjälp anser att ett ärende ger möjlighet till straxutbetalning, ser Flyghjälp till att skicka ett erbjudande om straxutbetalning till kunden på mejl. I samband med kundens godkännande av erbjudandet om att få kompensationen utbetald direkt, ingås således ett avtal mellan Flyghjälp och kunden om att kunden får utbetalt 50–60% av sitt krav på kompensation – beroende av resans jurisdiktion – som slutligt beslut. Beloppet specificeras i erbjudandet som skickas till kunden. I samband med ärendet, har Flyghjälp skickat ett skriftligt erbjudande till kunden angående möjligheten att få utbetalt den potentiella kompensationen direkt, vilket kunden bekräftar med ett ”JA” eller avböjer med ett ”NEJ”. Utöver Flyghjälps vanliga handelsvillkor som kunden accepterar vid signering av fullmakten, garanterar kunden riktigheten i de inlämnade uppgifterna och godkänner att överföringen av den direkt utbetalda kompensationen sker på följande villkor:

 

1. Kunden bekräftar att kunden ankom minst 3 timmar försenad till sin slutgiltiga destinationsflygplats, som är angiven på ärendet, än ursprungligen planerad för resor under 1500 km, samt resor inom EU som överstiger 1500 km och minst 4 timmar senare vid resor mellan ett EU-land och ett icke EU-land, som överstiger 3500 km.

 

2. Kunden har inte vid tidpunkten för godkännande av detta avtal, i form av att bekräfta erbjudandet med ett ”JA”, mottagit kompensation från ”flygbolaget” eller kompensation från en ev. researrangör.

 

3. Kunden i ärendet hos Flyghjälp har inte sökt kompensation från flygbolaget, och avser inte att göra det.

 

4. Kunden har inte heller sökt kompensationen från flygbolaget genom ett annat juridisk tredjepartsföretag.

 

5. I tillfälle av att kunden efterföljande mottar kompensation från flygbolaget, är kunden förpliktad till att betala arvode av denna kompensation till Flyghjälp.

 

6. Kunden bekräftar att de inlämnade uppgifterna till Flyghjälp är riktiga, täckande och precisa. Kunden skall bl.a. löpande hjälpa med att belysa ärendet på bästa sätt och signera en ev. fullmakt, om ärendet lämnas in till domstol i ett land där en ny fullmakt krävs.

 

7. Kunden accepterar att, om kunden önskar nyttja ångerrätten, föra tillbaka den del av kompensationen som mottagits från Flyghjälp, till Flyghjälp.

 

8. Kunden är införstådd med att om ett av ovanstående villkor inte är fullbordat, medför detta att beloppet som mottagits från Flyghjälp ska föras tillbaka till Flyghjälp.

 

9. Kunden är även införstådd med att om kunden skulle bryta mot det avtal som ingåtts med Flyghjälp om straxutbetalning, medför detta att kunden skall föra tillbaka det mottagna beloppet till Flyghjälp.

 

4. PRISER

 

4.1 Observera att vi tar ut en avgift per objekt för indrivning av ersättningen efter olika typer. Vi garanterar dock att priset inte överstiger 30 % av det begärda beloppet. 

 

Arvode fastställs pr. passagerare efter kompensationstyp:
Kompensation enligt EU 261/04 artikel 7, st. 1 a): 75,00 euro.
Kompensation enligt EU 261/04 artikel 7, st 1 b): 120,00 euro.
Kompensation enligt EU 261/04 artikel 7, st. 1 c): 180,00 euro.

Kompensation enligt EU 261/04 artikel 7, st. 2 a): 37,50 euro.
Kompensation enligt EU 261/04 artikel 7, st. 2 b): 60,00 euro.
Kompensation enligt EU 261/04 artikel 7, st. 2 c): 90,00 euro.

Ovanstående arvode står för 30 % av den totala mottagna kompensationen.

4.2 Uppnås inte kompensation från flygbolaget har Flyghjälp inte rätt till att avkräva arvode.

 


4.3 Ersätter flygbolaget priset för kundens flygbiljett, har Flyghjälp även krav på 30 % (inkl. moms) av utgifterna härtill. Ifall ingen återbetalning av flygbiljetter kan erhållas, har Flyghjälp inte rätt att ta ut avgifter för detta.

4.4 Om dröjsmålsränta tillkommer vid krav mot flygbolaget, tillfaller detta Flyghjälp.

4.5 Om flygbolaget väljer att överföra kompensationen och/eller återbetalning av flygbiljetter till Flyghjälp, till kunden eller till kunden genom reseagenten, dras avgiften från den del av kompensationen och/eller återbetalning av flygbiljetter som kunden är berättigad till.

4.6 Om Flyghjälp har avgifter i samband med en överföring till kundens bankkonto, till exempel ett konto som inte är svenskt, dras avgiften från kunden berättigade andel av kompensationen och/eller återbetalning.
 
Kompensationen och/eller återbetalning av flygbiljetter kommer i de flesta fall överföras i EURO till kunden, eftersom Flyghjälp själv mottar i EURO, därför kan kunden komma att få en växlingsavgift i sin egen bank vid mottagningen av kompensationen och/eller återbetalning av flygbiljetter, vilket är oundvikligt för Flyghjälp
 
 
4.7 Om det är nödvändigt att driva fallet till domstol för att få betalt från flygbolaget måste extra juridiskt arbete utföras av Flyghjälps egen juridiska avdelning eller av en extern advokat. En avgift för domstolsförfarandet kommer i detta fall att kosta ytterligare 15 % av det begärda beloppet, inklusive moms. För kunder i Danmark som öppnar ett ärende hos Flyhjælp.dk är avgiften för stämningsansökan vanligtvis 15 % av det begärda beloppet utöver den vanliga serviceavgiften.
 
4.8 Om ärendet ska ställas inför domstol, betalar Flyghjälp ansökningsavgiften. Ansökningsavgiften är en offentlig avgift som måste betalas vid upprättande av mål. Denna avgift betalas först av Flyghjälp, men vi kräver senare denna avgift från kunden när Flyghjälp har vunnit kapitalbeloppet på vägnar av klienten. Ifall Flyghjälp inte vinner kapitalbeloppet kräver Flyghjälp inte denna avgift från kunden.
 
4.9 Vi kan erbjuda juridisk rådgivning till våra klienter mot en avgift i enlighet med den gällande timkostnaden i Sverige innan ärendet dras inför domstol.
 
4.10 Alla priser i detta avsnitt är inkl. moms. 
 

5. ANSVAR

 
5.1 Flyghjälp kan inte göras ansvarig om kunden menar sig vara berättigad till en större kompensation eller återbetalning än den uppnådda, eller om Flyghjälp tar sig an kundens krav men resulterar i att kunden inte blir prioriterad av flygbolaget, eller om Flyghjälp under processen/förloppets gång mottar information som bidrar till att Flyghjälp inte längre kan behandla kundens krav med ett positivt resultat eller om Flyghjälp måste fatta ett beslut under processen/förloppet om att inte längre kunna behandla kundens krav etc. som kan resultera i att kunden inte blir prioriterad av flygbolaget. 

5.2 Flyghjälp har dessutom inget ansvar för kundens indirekta förlust, förlust av produktion, förlust av goodwill, förlust av arbetsintäkter med mera Flyghjälps ansvar är beloppsmässigt begränsat, så beloppet av avgiften kan inte överstiga det upprättade kravets belopp eller som Flyghjälp har maximal möjlighet att debitera kunden i det gällande kravet. Denna ansvarsbegränsning är självklart inte tillämplig i händelse av grov vårdslöshet från Flyghjälps sida.

5.3 Flyghjälp är dock inte ansvarig vid force majeure. Vid force majeure beaktas omständigheter utanför Flyghjälps kontroll som Flyghjälp varken kan eller borde förutsett vid ingång av avtalet, såsom krig, terror, brand, översvämning, vandalism eller arbetskonflikter. 
 
5.4 Flyghjälp är ansvarig för produktansvaret – både det rättspraktiska produktansvaret samt det produktansvar som följer Produktansvarslagen – med hänsyn till det att Flyghjälp levererade tjänsten, eftersom sådant ansvar är obligatoriskt enligt lagstiftning
 
5.5 Informationen på Flyghjälp.se är utfärdad så precist som möjligt, men tjänsteleverantören garanterar inte att det är korrekt. Tjänsteleverantören kan inte göras ansvarig för innehållet på hemsidan, och kan inte garantera oavsett innehållet på hemsidan, att kunden har rätt till ersättning och/eller återbetalning av flygbiljetter.
 
5.6 Flyghjälp är inte ansvarig i händelse av, att kunden har lämnat felaktiga bankupplysningar, felaktig adress eller liknande, inklusive men inte begränsat till, att kompensationen har blivit utbetald till fel mottagare. Om kompensationen eller återbetalning, på grund av kundens fel, har betalats ut till en felaktig mottagare, ska Flyghjälp inte vara förpliktad till att aktivt återvinna den. 
 
5.7 Flyghjälp är inte ansvarig för en resultatförpliktelse, men är ansvarig för en insatsförpliktelse, därför kan inte Flyghjälp vara skyldig till att leverera sin tjänst inom en given tidsram, utan Flyghjälps arbete är beroende av flera faktorer, som är utanför Flyghjälps kontroll (flygbolagens behandlingstider, domstolarnas behandlingstider, etc.). Flyghjälp kan därför inte göras ansvarig för en påstådd försenad leverans av Flyghjälps tjänst. 

6. KUNDENS ANSVAR OCH FÖRPLIKTERSER

 
6.1 Flyghjälp accepterar endast skriftliga kontoupplysningar. Kunden måste vara noggrann när hen anger de kontoinformationen. Om felaktiga kontouppgifter anges till Flyghjälp och det bidrar till en överföring till ett bankkonto som kunden inte har tillgång till, är Flyghjälp inte skyldig till att utbetala kompensation ännu en gång till kundens riktiga konto. 

6.2 Betalar flygbolaget eller reseagenten kompensation och/eller återbetalning av flygbiljetter etc. direkt till kunden, är kunden skyldig att informera Flyghjälp om detta senast 10 dagar efter att kompensationen och/eller återbetalning av flygbiljetter är mottaget, så att Flyghjälp kan avräkna ärendet med kunden. Om detta inte sker i tid, är Flyghjälp berättigad till att beräkna processränta enligt Räntelagens bestämmelser jfr. Räntelag, §2, från bestämd tidpunkt tills betalning av avgiften sker som Flyghjälp är berättigad till att motta från kunden. 

6.3 Om kunden har erhållit kompensation och/eller återbetalning av flygbiljetter direkt från flygbolaget eller genom en tredje part och väljer att inte omedelbart informera Flyghjälp om detta inom 5 dagar, innebär att Flyghjälp har haft onödiga kostnader i form av rättsavgifter, förberedelse av stämningen, kostnader för behöv av rättegång etc. kan Flyghjälp fakturera kunden för detta enligt Flyghjälps vanliga timpris om 700 SEK inkl. moms. 
 
6.4 Kunden skall inom 14 dagar betala alla fakturor som mottagits av Flyghjälp, om inget annat avtalats skriftligen mellan parterna eller om det framgår något annat på de mottagna fakturorna från Flyghjälp. 
 
6.5 Ifall en försening gällande betalning av Flyghjälps faktura, är Flyghjälp berättigad till att beräkna processränta på det förfallna beloppet, enligt Räntelagens bestämmelser jf. Räntelag, §2, tills betalning sker. Flyghjälp är också berättigade till att ta ut en avgift om 60 SEK enligt Räntelagens bestämmelser. 
 
6.6 Ifall kunden misslyckas att betala en förfallen faktura inom 14 dagar efter att ha mottagit en skriftlig påminnelse från Flyghjälp om betalning, har Flyghjälp – utöver den nämnda räntan – rätt göra ytterligare åtgärder gentemot kunden enligt svensk lag, Flyghjälp är också berättigade till att ta ut en avgift enligt Räntelagens bestämmelser för kundens ärende. 

7. FÖRTROLIGHET

 
7.1 Flyghjälp och deras anställda är förpliktade till att behandla all information på ett lagligt och rimligt sätt, som tillser att det endast behandlas information som är nödvändig och rimlig i förhållande till ändamålet.

7.2 De av kunden inskrivna uppgifterna behandlas konfidentiellt av Flyghjälp och vidarebefordras inte till tredje part i vidare omfattning än det är nödvändigt för att föra fram kundens sak bäst möjligt.

7.3 Flyghjälp kan dock inte garantera 100 % säkerhet vid dataöverföring via internet. Det betyder att det kan finnas en risk för att andra oberättigat tilltvingar sig åtkomst till uppgifter, när data skickas och lagras elektroniskt. Du avger således dina personliga uppgifter på eget ansvar i detta hänseende.

8. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTIONSORT

 
8.1 Flyghjälp och deras anställda är skyldiga att behandla all information på ett lagligt och rimligt sätt, som endast avser att behandla information som är nödvändigt och rimligt för ändamålet.
 
8.2 Informationen som lämnas av kunden, kommer att behandlas konfidentiellt av Flyghjälp och kommer inte att vidarebefordras till en tredje part än i större utsträckning om vad som är nödvändigt för att hantera kundens ärende bäst möjligt. 
 
8.3 Flyghjälp kan dock inte garantera säkerheten vid dataöverföringar via internet. Det betyder att det kan finnas en risk för att andra oberättigade får åtkomst till information när data skickas och lagras elektroniskt. Kunden lämnar därför personliga uppgifter på eget ansvar i detta avseende.  
 

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 

9.1 Det fullständiga ägandet av alla immateriella rättigheter, avseende produkter, tjänster m.m. beviljat av Flyghjälp, inklusive patent, design, varumärke och upphovsrättigheter, tillhör endast Flyghjälp. Kunden är därför inte rätt att utnyttja eller använda dessa. 

 

10. PROROGATIONSAVTAL

 

10.1 Det är uttryckligen avtalat, att svensk rätt gäller för avtalet mellan Flyghjälp och kunden. Eventuell tvist som kan uppstå i samband med parternas handel måste lösas i svensk domstol.

 

 
 

Redo att komma igång? Försenat eller inställt flyg?

Flyghjälp hjälper dig att få upp till 6 000 kr i ersättning om ditt flyg är försenat eller inställt.

 Tusentals lyckliga kunder

 Vi vinner 98% av våra ärenden

 Riskfritt - enkelt och snabbt