Flyghjalp-logo-2.png

Flyghjälps integritetspolicy

 

Flyghjälp behandlar dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter enligt EU-förordningen 2016/679 (Dataskyddsförordningen).

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 

Insamlingen av dina personuppgifter begränsas till vad som är nödvändigt för att behandla ditt ärende.

 

Det betyder att det enbart krävs att du förser oss med personuppgifter som är nödvändiga i ditt ärende, i den fas ärendet befinner sig i.

 

  • T.ex. behöver du inte uppge ditt personnummer när du upprättar ditt ärende. Om vi däremot bedömer att ditt ärende skall lämnas in till domstol, kan det krävas av dig att du uppger ditt personnummer, då det kan vara ett krav från den domstol som har jurisdiktion i ditt ärende.

 

I samband med att ärendet upprättas uppmanar vi dig dock till att uppge adress, kontouppgifter samt personnummer, även om detta inte krävs, eftersom det förkortar handläggningstiden.

 

När du upprättar ditt ärende hos Flyghjälp kommer du att bli ombedd att uppge personuppgifterna i kategori 1, eftersom dessa är nödvändiga för att vi skall kunna påbörja ditt ärende:

 

Kategori 1

  • Namn
  • Telefonnummer och/eller e-post
  • Bokningsnummer

 

Ditt namn och bokningsnummer kommer att vidarebefordras till det flygbolag som vi bedömer att kravet skall riktas mot.


Vi kommer att använda dina kontaktuppgifter för att kontakta dig när det finns ny information i ditt ärende, eller när vi behöver ytterligare uppgifter från dig.

 

Vid upprättande av ärendet kommer du även att få möjlighet till att uppge personuppgifter i kategori 2:

 

Kategori 2

  • Adress 
  • Kontouppgifter
  • Personnummer
  • ID-handling

 

Uppgifterna i kategori 2 kan bli nödvändiga för behandling av ditt ärende senare i processen.

 

Det kommer att krävas att du uppger personuppgifterna i kategori 2 vid ett senare tillfälle om vi bedömer att detta är nödvändigt för att behandla ditt ärende. Det kan t.ex. vara att vi beslutar om att ärendet skall i rätten och vi därför behöver ditt personnummer, eller om vi mottar kompensation/återbetalning från flygbolaget och därför behöver dina kontouppgifter för att kunna betala pengarna till dig.

 

Du kan bli ombedd att skicka en kopia av din ID-handling. Det beror på att några flygbolag behandla kravet om kompensation. I de fallen kommer du att motta anvisningar för hur du redigerar personuppgifterna i din ID-handling, och därmed döljer de uppgifter som inte är relevanta för flygbolaget. Såvida du inte har dolt överflödiga personuppgifter tillräckligt, kommer vi att redigera ID-handlingen ytterligare, innan denna vidarebefordras till flygbolaget.

 

Vi behandlar dina personuppgifter enligt det avtalsförhållande vi ingått med dig, eller enligt våra rättsliga förpliktelser.

 

 

I vilket syfte samlar vi in dina personuppgifter?

 

Syftet med att samla in dina personuppgifter är att driva in kompensation eller återbetalning från flygbolaget enligt förordningen 261/2004.

 

Skulle du bryta ditt avtal med Flyghjälp AB, se Flyghjälps handelsvillkor, kommer dina personuppgifter användas för att driva in det krav som Flyghjälp AB i detta sammanhang kan ställa mot dig.

 

Dina kontouppgifter kommer enbart att användas för betalning av din kompensation/återbetalning. I vissa fall kommer flygbolaget att betala direkt till dig – i dessa fall kommer dina kontouppgifter att vidarebefordras till flygbolaget. Varken Flyghjälp AB, dess samarbetspartner, eller flygbolagen har åtkomst för att häva pengar från ditt konto.
Hur länge lagras dina personuppgifter?

 

Flyghjälp AB lagrar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt.

 

Fastställandet av tiden för hur länge dina personuppgifter lagras, är beroende av flera faktorer.

 

Lagringen kommer an på vilken typ av personuppgift det är frågan om samt vilket utfall ditt ärende har. Våra tidsfrister för när vi raderar filer med ID-handlingar är t.ex. betydligt kortare än våra tidsfrister för när vi tar bort ditt namn.

 

Vad angår utfallet i ditt ärende kan det t.ex. betyda att en transaktion genomförts i ärendet, varpå vi rättsligen är förpliktade till att lagra dina uppgifter i 5 år enligt bokföringslagen. Det kan också vara att vi tidigt i behandlingen bedömer att det inte är möjligt att få kompensation eller återbetalning varpå dina personuppgifter kommer att raderas efter betydligt kortare tid.

Du har alltid rätt till att få insikt i hur länge vi lagrar dina uppgifter, se nedanstående avsnitt om din rätt till insikt.


 

Delning av data till tredje part

 

Dina personuppgifter kommer att vidarebefordras till flygbolag, flygbolagens representanter, våra juridiska samarbetspartner i andra andra EU- eller EES-länder samt offentliga myndigheter, däribland domstolar i den utsträckning vi bedömer det nödvändigt för behandlingen av ditt ärende.

Dina data delas med Flyhjælp ApS moderbolag, Flightright GmbH, som lägger in data i deras interna ärendehanteringssystem CMA. Systemet används av Flyghjælp ApS för att driva in ditt krav mot flygbolaget.

Dessutom delas din data med Flyghjälps samarbetspartner. Flyghjälp kräver att att alla samarbetspartner som mottar uppgifter från oss, upprätthåller gällande lagstiftning. Flyghjälp har ingått avtal om databehandling med Flyghjälp samarbetspartner.Delning av data utanför EU

 

Delning av personuppgifter utanför EU’s gränser kan vara förbundet med risker. Det beror på att sk “tredjeländer” inte omfattas av reglerna i dataskyddsförordningen.

 

Om Flyghjälp bedömer att ditt krav på kompensation/återbetalning skall riktas mot ett flygbolag som inte finns i ett EU- eller EES-land, kommer ditt krav mot flygbolaget att skickas till ett tredjeland.

 

Vi kommer i dessa fall att vara tvungna att föra över och vidarebefordra några av dina personuppgifter till ett flygbolag i ett tredjeland.

 

Flygbolagen är inte Flyghjälps samarbetspartner, varför det inte är möjligt för Flyghjälp att ingå avtal med flygbolag om hur de skall och får behandla dina personuppgifter.

 

Vi delar enbart de uppgifter som är nödvändiga för att få din kompensation och/eller återbetalning.Du har rätt till insikt i vår behandling av dina personuppgifter

 

Dina personuppgifter behandlas transparent. Det betyder att du alltid har rätt till att få insikt i de personuppgifter som behandlas i ditt ärende.

 

Om de uppgifter vi har samlat in om dig är oriktiga eller missvisande, har du rätt till att korrigera uppgifterna. Du har dessutom rätt till att få raderat dina uppgifter, såvida villkoren i dataskyddsförordningen artikel 17 är uppfylld.

All kontakt angående insikt, korrigering eller radering av personuppgifter kan riktas till: [email protected]. Märk din förfrågan med “persondata” i ämnesfältet.


 

Säkerhet

 

Flyghjälp har genomfört passande tekniska och organisatoriska säkerhetsföranstaltningar för att ta hand om dina personuppgifter.

 

Dina personuppgifter lagras säkert. Vi har etablerat föranstaltningar för att säkerställa att dina uppgifter inte felaktigt eller olagligt blir raderade, offentliggjorda, bortkomna, förringade, kommer obehöriga till hands eller i övrigt behandlas i strid med lagstiftningen.

 

Våra medarbetare är också instruerade i vilka riktlinjer de skall följa när de behandlar personuppgifter.

 

Du har möjlighet lämna in ett klagomål till Datainspektionen, om du menar att Flyghjälp har behandlat dina personuppgifter i strid med gällande regler.


Kontakt:

(DPO): Anna Dall
Dataansvarig: Flyghjälp
Org nr DK: 36 91 74 90
Holmbladsgade 133
2300 København S
Telefon: 031 3088812
E-mail: [email protected]älp.se

Flyhjælp - Logo

Gustav Thybo Grundare & adm. direktör

Gustav Thybo

Grundare & adm. direktör

Frederik Thede Ledare av IT

Frederik Thede

Ledare av IT

Benedikte B. Lund Advokat (DK), och chef för lawsuit

Benedikte B. Lund

Advokat (DK), och chef för lawsuit

Frederik Hedegaard Marknadschef

Frederik Hedegaard

Marknadschef

Johan Thybo Medgrundare

Johan Thybo

Medgrundare

Philip Medgrundare

Philip

Medgrundare

Natalia Assisterande ledare av Lawsuit

Natalia

Assisterande ledare av Lawsuit

Anton Juridikstuderande i rättsavdelningen

Anton

Juridikstuderande i rättsavdelningen

Erik Juridisk handläggare

Erik

Juridisk handläggare

Johan Chef för kundkommunikation

Johan

Chef för kundkommunikation

Patrick Juridisk handläggare

Patrick

Juridisk handläggare

Gustav Handläggare

Gustav

Handläggare

Noah Juridisk handläggare

Noah

Juridisk handläggare

Tobias Juridisk handläggare

Tobias

Juridisk handläggare

Emma Juridisk handläggare

Emma

Juridisk handläggare

Silas Ekonomiassistent

Silas

Ekonomiassistent

William Juridikstuderande i rättsavdelningen

William

Juridikstuderande i rättsavdelningen

Ewelina Handläggare

Ewelina

Handläggare

Nis Handläggare

Nis

Handläggare

Cecilie Handläggare

Cecilie

Handläggare

Matteo Juridikstuderande i rättsavdelningen

Matteo

Juridikstuderande i rättsavdelningen

Mia Handläggare

Mia

Handläggare

Sara Handläggare

Sara

Handläggare

Shaher Marknadsföring praktikant

Shaher

Marknadsföring praktikant

Anne Handläggare

Anne

Handläggare

Mads Rättslig handläggare

Mads

Rättslig handläggare

Viggo Kontorshund

Viggo

Kontorshund

Ada Handläggare

Ada

Handläggare

Mari Assisterande ledare av legal operation

Mari

Assisterande ledare av legal operation

Kamma Handläggare

Kamma

Handläggare

Melik Marknadsföring praktikant

Melik

Marknadsföring praktikant

Jan Handläggare

Jan

Handläggare

Emma Financial Controller

Emma

Financial Controller

Dennis Financial Controller

Dennis

Financial Controller

Jacob Handläggare

Jacob

Handläggare

Hjalmar Juridisk handläggare

Hjalmar

Juridisk handläggare

Sine Facility manager

Sine

Facility manager

Ludvig Handläggare

Ludvig

Handläggare

Minnie Handläggare

Minnie

Handläggare

Rose Handläggare

Rose

Handläggare

230.000 Kunder
285 Milj. kr. Ersättning
4.7 av 5 Trustpilot poäng